OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu zneznama.cz který provozuje Lucie Sobelová, sídlem Elplova 2081/34, 628 00, Brno - Líšeň, IČO 06243070, dále jen „prodávající"

1.2. Kupující - podnikatel nebo spotřebitel, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu nebo smlouvu o dílo, a to v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami

1.3. Spotřebitel - spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.4. Podnikatel - Každý kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Nebude-li písemně ujednáno jinak, platí s odkazem na ust. §430 NOZ, že zaměstnanci podnikatele jsou zmocněni k uzavírání smluv za podnikatele jeho jménem a na jeho účet v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami s prodávajícím a současně jsou oprávnění přijímat plnění z těchto smluv; oprávnění jednat za podnikatele podle této věty platí i pro osoby zjevně vykonávající práce a podnikatelské činnosti v souvislosti s provozem obchodního závodu podnikatele.

1.5. Smlouva - smlouva kupní nebo smlouva o dílo, která byla uzavřena mezi kupujícím a prodávajícím ústně, písemně nebo v elektronické podobě.

1.6. Zboží - veškerý sortiment nabízený prodávajícím ke koupi, plakáty, přání a potištěný textil, knihy a oblečení.

1.7. Služby - veškeré služby poskytované prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti.

1.8. Cena - cena zboží nebo služeb dohodnutá ve smlouvě v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami

1.9. Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, kterým se řídí vztahy ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Občanský zákoník je v těchto Všeobecných obchodních podmínkách dále označován jen jako „NOZ".

2. Obecné zásady obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv mezi prodávajícím a kupujícím, když tvoří jejich nedílnou součást. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to výlučně v písemné formě. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto Všeobecné obchodní podmínky jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.

2.2. Není-li domluveno jinak, je smlouva uzavřena přijetím objednávky učiněné kupujícím osobně, telefonicky, emailem, prostřednictvím e-shopu, když veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní zneznama.cz

2.3. Prodávající je objednávku oprávněn vzhledem ke svým možnostem omezit nebo od počátku zrušit, kdy kupující nemá nárok na náhradu škody, která mu takto vznikne. Pokud dojde po přijetí objednávky na straně prodávajícího ke změně podmínek, za kterých má být objednané zboží dodáno, je smlouva uzavřena převzetím zboží kupujícím.

2.4. Nabídky prodávajícího uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci kupujícího o službách nabízených prodávajícím a o cenách zboží prodávaného prodávajícím, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.

2.5. Zboží, které bylo kupujícím objednáno a prodávajícím řádně dodáno, nemůže být z jednostranné vůle kupujícího vzato prodávajícím zpět ani vyměněno. Výměna zboží je možná pouze na základě dohody kupujícího s prodávajícím.

2.6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2.7. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2.6 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku (tj. e-shop, telefon nebo e-mailem), a to ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání objednaného zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, kdy kupující není spotřebitel, tedy zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení mu nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. Vracené zboží prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

2.8. Místem zpětného odběru zboží určeného k ekologické likvidaci je sídlo na adrese: Elplova 2081/34, 628 00, Brno - Líšeň.

2.9. V případě, že kupující si objedná zboží, které chce doručit přepravní společností, souhlasí kupující s obchodními podmínkami přepravce.

3. Objednání zboží a služeb

3.1. Objednávku zboží a služeb je možno učinit kupujícím osobně, telefonicky, prostřednictvím e-shopu, když veškeré kontakty pro zadání objednávky jsou uvedeny na webovém rozhraní zneznama.cz

3.1. Při objednávce zboží je kupující povinen přesně určit množství, typ, případně výrobní označení zboží, které objednává a místo dodání; není-li místo dodání individuálně kupujícím označeno, považuje se za místo dodání sídlo resp. bydliště kupujícího.

3.2. Při objednávce služeb je kupující povinen přesně určit objednanou službu a místo jejího poskytnutí.

3.3. Kupující, který je podnikatelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu svou firmu, případně jméno či název, sídlo, místo dodání zboží (pokud se liší od sídla), identifikační číslo a daňové identifikační číslo. Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím - podnikatelem, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.

3.4. Kupující, který je spotřebitelem, je při objednávce zboží nebo služeb povinen pravdivě a úplně sdělit prodávajícímu své jméno, bydliště, místo dodání zboží (pokud se liší od bydliště). Vznikne-li na straně prodávajícího škoda z nepravdivých nebo neúplných údajů, poskytnutých kupujícím - spotřebitelem, nese kupující plnou odpovědnost za škodu, která prodávajícímu takto vznikne.

3.5. dostupnost zboží a ceny dopravy 

Skladem - zboží se nachází na našem skladu. Expedice / připravenost zboží k vyzvednutí u tohoto zboží je 1-5 dní. 

Není skladem - zboží je momentálně doprodáno. Termín naskladnění není s voučasné době znám. Pokud jej známe, je datum naskladnění uvedeno u produktu.

Předobjednávka - zboží bude distribuováno po jeho doplnění na sklad (nejčastěji u čekání na výrobu).

Ceny dopravy zboží

Osobní odběr - 0,- Kč - Zboží si můžete vyzvednout v Brně - Elplova 2081/34, 628 00, Brno - Líšeň

Platba převodem - Česká pošta - 150,- Kč

4. Dodání zboží/služeb a přechod nebezpečí škody na věci

4.1. Zboží je prodávajícím dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo převzetím zboží od dopravce, jehož prostřednictvím bylo dodání zboží mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno.

4.2. Služba je dokončena a předána okamžikem, kdy kupující převezme věc, na které byla služba poskytnuta.

4.3. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a/nebo předáním zboží prodávajícím dopravci a/nebo převzetím věci, na které byla služba poskytnuta.

4.4. Dodací lhůtu stanovuje prodávající obecně a je oprávněn určit dodací lhůtu pro každý samostatný obchodní případ. Prodávající je oprávněn prodloužit jím stanovenou dodací lhůtu až o 30 dnů, a to bez nároku na sankci či náhradu škody ze strany kupujícího. Zboží, které je k dispozici skladem, bývá obvykle doručeno kupujícímu nebo připraveno na výdejním místě do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky na jakoukoli platnou adresu v České republice.

4.5. V důsledku zásahu vyšší moci (např. živelná pohroma, občanské nepokoje apod.), kdy prodávající není schopen splnit dodací lhůtu, je prodávající oprávněn dodací lhůtu prodloužit bez omezení. Pokud by takové prodloužení trvalo déle než 30 dnů je kupující i prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, a tato zaniká od samého počátku. Odstoupení od smlouvy je nutno sdělit druhé smluvní straně v písemné formě.

4.6. Kupující nese veškeré náklady spojené s jeho odmítnutím převzetí zboží, které je prodávajícím řádně dodáno.

4.7. Nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno písemně jinak bude zboží dodáno v obalu dle zvyklostí.

5. Odpovědnost za vady, nároky z vad zboží a služeb a záruka za jakost

5.1. Vady, zjistitelné při převzetí zboží, je kupující povinen reklamovat písemně u prodávajícího ve lhůtě 3 dnů ode dne převzetí zboží (rozhodující je den doručení písemné reklamace). Pro včasné uplatnění reklamace je rozhodující den doručení sdělení.

5.2. Vady, které nemohly být zjištěny při převzetí zboží, a na které se vztahuje záruka za jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací, doručenou prodávajícímu nejpozději v poslední den záruční lhůty.

5.3. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, které nezpůsobil prodávající ani osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek.

5.4. V rámci reklamace vady zboží je kupující oprávněn:

a) požadovat odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, nebo b) požadovat odstranění vady opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva.

5.5. Kupující má povinnost sdělit prodávajícímu, jaké právo podle odst. 5.4. těchto všeobecných obchodních podmínek si zvolil. V případě, že kupující nesdělí prodávajícímu jaké právo podle odst. 5.4. si zvolil, pak má kupující pouze právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

5.6. Volba mezi nároky uvedenými v bodu 5.4. kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu řádně a včas (dle bodu 5.1. a 5.2.). Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže se ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího ihned poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Kupující není oprávněn své případné nároky (pohledávky) vůči prodávajícímu plynoucí z uzavřené smlouvy s prodávajícím postoupit třetí osobě.

5.7. Prodávající je v případě oprávněné a včas uplatněné reklamace oprávněn od příslušné (jednotlivé) smlouvy odstoupit namísto splnění nároku kupujícího uplatněných v reklamaci. V takovém případě zaniká smlouva, od níž je odstoupeno od samého počátku.

5.8. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží prodaného prodávajícím kupujícímu spočívající v tom, že zboží bude po dobu 24 měsíců způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Reklamovat lze výhradně vady a poškození (vzniklé výrobní vadou nebo jejím následkem), které mají vliv na funkci. Ostatní poškození vzniklé v důsledku nedbalého nebo nesprávného použití, montáže, mechanického poškození nebo skladování a manipulace, nebudou akceptována.

6. Cena a její úhrada, úrok z prodlení a výhrada vlastnického práva

6.1. Kupující čerpá základní informace o cenách zboží a služeb z internetové adresy dodavatele zneznama.cz, když tyto ceny jsou platné k okamžiku potvrzení objednávky dodavatelem. Potvrzením se rozumí rekapitulace objednávky, která přijde kupujícímu automaticky na e-mailovou adresu po odeslání objednávky. Prodávající vždy uvádí ceny s DPH. Výše daně z přidané hodnoty je závislá na jejím určení příslušným zákonem, platným ke dni uzavření smlouvy.

6.2. Prodávající je oprávněn i po uzavření smlouvy zvýšit cenu zboží nebo služeb, zjistí-li, že bylo nabízeno za chybnou cenu. Prodávající je o správné ceně zboží povinen neprodleně informovat kupujícího, a požádat jej o vyjádření souhlasu s dodáním zboží za správnou cenu. Nevyjádří-li kupující souhlas s opravou ceny zboží do 3 dnů od obdržení informace dle předchozí věty, dodavatel objednávku stornuje. V takovém případě je kupující oprávněn bez jakékoli sankce od uzavřené smlouvy odstoupit.

6.3. Kupující provádí úhradu ceny platbou dopředu na účet prodávajícího.

6.4. Lhůta splatnosti kupní ceny a/nebo ceny služeb a forma úhrady je sjednávána pro každý obchodní případ samostatně a dohodnutá lhůta splatnosti je vždy uvedena na faktuře, kterou se cena zboží a/nebo služeb účtuje. Zboží je vždy expedováno po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

6.5. Pro případ prodlení kupujícího s úhradou ceny za dodané zboží a/nebo za dodané služby, se těmito všeobecnými podmínkami sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to za každý byť i jen započatý den prodlení s úhradou kupní ceny a/nebo ceny služeb až do jejího úplného zaplacení; tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s prodlením kupujícího.

6.6. Kupující, který se ocitl v prodlení s úhradou kupní ceny je povinen prodávajícímu nahradit jeho náklady spojené s upomínáním dlužné platby a náklady právního zastoupení spojené s upomínáním a/nebo vymáháním dlužné platby. Výše nákladů na upomínání, jakož i na vymáhání dlužné platby, se řídí předpisem o odměnách advokátů ve znění platném ke dni uplatňování nároku prodávajícího. Ke dni vzniku účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek je takovým předpisem vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění.

6.7. Prodávající je oprávněn požadovat částečnou úhradu ceny předem, až do výše 99% konečné ceny včetně DPH, a to formou zálohové faktury. Pokud taková zálohová faktura nebude kupujícím řádně uhrazena, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.8. Prodávající si k věci, která je předmětem kupní smlouvy uzavřené podle těchto všeobecných obchodních podmínek vyhrazuje vlastnické právo, když kupující se stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

6.9. V případě doručování zakoupeného zboží na adresu uvedenou v objednávce zasíláme daňový doklad v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, nebo je přiložen přímo u zboží. Tento doklad slouží současně jako záruční list k zakoupenému zboží a splňuje veškeré zákonem definované náležitosti – a to jak obsahové, podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o dani z přidané hodnoty, tak formální podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

7. Salvatorská klauzule

7.1. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace nového zákazníka, jsou Lucií Sobelovou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o zákaznících nebudou prodávajícím sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky zákazníka (banky, přepravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytném rozsahu.

8.2. Zákazník souhlasí se shromažďováním a používáním údajů o něm jím uzavřených obchodech při využívání tohoto internetového obchodu za výše stanovených podmínek.

8.3. Lucie Sobelová. provozující internetový obchod zneznama.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům e-mail s informacemi o cenových akčních nabídkách a to v rozsahu maximálně jeden e-mail týdně. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byli zasíláni informace o cenových akčních nabídkách, zašle e-mail s touto skutečností na postak@zneznama.cz.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem, zejména NOZ.

9.2. Práva a povinnosti z jednotlivých kupních smluv přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran. Veškeré spory plynoucí ze smluvních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou projednávány českými soudy. Pro případ mezinárodního obchodu se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

9.3. Všeobecné obchodní podmínky Lucie Sobelové se zveřejňují umístěním na internetových stránkách prodávajícího na webové adrese zneznama.cz

9.4. Prodávající si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných všeobecných obchodních podmínek. V případě nesouhlasu kupujícího se změnou obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu kupujícího a prodávajícího má kupující právo takovou změnu odmítnout, když prodávající má povinnost kupujícího o takové změně včas poučit.

9.5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

9.6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyvěšení v provozovnách prodávajícího, a to dnem 30.10.2017. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím ode dne 30.10.2017 se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Aktuální obchodní podmínkyPlatné od
2017-obchodni-podminky-zneznama.pdf 30.10.2017 01:01